Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

Stowarzyszenie jest organizacją środowiskową zrzeszającą saperów, żołnierzy i pracowników Wojsk Inżynieryjnych (w tym dawnej komunikacji wojskowej oraz zakwaterowania i budownictwa ) służących (pracujących) w  formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armiach państw koalicji antyhitlerowskiej i podziemnych organizacjach ruchu oporu, a także członków ich rodzin

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, uprawnionym do samodzielnego kształtowania programów swojego działania

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, cudzoziemiec mający stałe zameldowanie na terytorium Rzeczpospolitej oraz cudzoziemiec służący
w polskich Siłach Zbrojnych identyfikujący się ze statutowymi celami Stowarzyszenia.


O przyjęciu
danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Koła w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo zaskarżenia tej uchwały do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od jej doręczenia.


Żołnierze zawodowi
pełniący czynną służbę wojskową mogą brać udział w działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych w Ustawie o służbie wojskowej zawodowej żołnierzy zawodowych ( jednolity tekst
– Dz. U. 97.10.55)