Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

Koło Nr 28 Stowarzyszenia Saperów Polskich

Łódzkie Koło Nr 28 Stowarzyszenia Saperów Polskich na tle kół terenowych skupionych w Stowarzyszeniu jest jedną z najmłodszych organizacji w naszym kraju. Inicjatorami jego utworzenia byli ś.p. płk Kazimierz Szymkowiak oraz mjr w st. spocz. Tadeusz Dzięciołowski, którzy odpowiadając na apel ZG SSP o tworzenie kół podjęli próbę zorganizowania Koła na terenia naszego miasta. 

     Podstawowym problemem było dotarcie do potencjalnych członków Koła. Wynikało to z faktu, iż w garnizonie Łódź w owym czasie nie było zbyt wielu saperów będących w czynnej służbie wojskowej, co znacznie utrudniało skrzyknięcie saperskiej braci. Znaczna część obecnych członków Koła była już od wielu lat emerytami wojskowymi,
a nieliczni pozostający w służbie, na skutek różnych dróg życiowych zmieni swoją pierwotną profesję na inną specjalność wojskową. Ponadto w łódzkim garnizonie nie istniało silne lobby saperskie, chociaż na przestrzeni powojennych dziejów miasta i jego okolic istniało kilka jednostek wojskowych, 
w których znajdowały się pododdziały saperskie.

      Aby dotrzeć do potencjalnych członków Koła mjr rez. Tadeusz Dzięciołowski zwrócił się do Redaktora Naczelnego Dziennika Łódzkiego z prośbą o zamieszczenia w gazecie anonsu o tworzeniu się w Łodzi Koła Stowarzyszenia Saperów Polskich. Ogłoszenie ukazało się w łódzkiej prasie w dn. 17 grudnia 2001 r. a ponowione zostało we wrześniu 2002 r. wraz z podaniem terminu zebrania założycielskiego.  Tak więc w dn. 10 października 2002 r. na pierwszym zebraniu organizacyjnym Tymczasowy Komitet Organizacyjny podjął uchwałę o powołaniu Terenowego Koła SSP. Jednocześnie wybrano Zarząd Koła i zwrócono się z wnioskiem do Zarządu Głównego SSP o zarejestrowanie łódzkiej organizacji.

       Skład Zarządu Koła przedstawiał się następująco:

                Przewodniczący    - płk w st. spocz. Kazimierz SZYMKOWIAK

                Skarbnik               - mjr w st. spocz. Tadeusz DZIĘCIOŁOWSKI

                Sekretarz              - mjr Wojciech BIEŃKOWSKI

                Członek zarządu   - płk dypl. rez. Krzysztof BĄKOWSKI

      W dniu 20.03.2003 r. Łódzkie Koło SSP zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego z jednoczesnym nadaniem numeru 28. Od tej chwili Koło rozpoczęło oficjalną działalność na terenie Łodzi. Jednym z wielu początkowych problemów związanych z działalnością  było ustalenie miejsca zebrań członków Koła. Pomoc nadeszła ze strony Komendanta Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi Pana płk dr. n. med. Piotra Jamrozika, który wyraził zgodę na organizowanie spotkań członków Koła na terenie Centrum. Obecnie Komendant CSWSMed jest  honorowym członkiem SSP, a współpraca pomiędzy Kołem a CSWSMed. układa się bardzo dobrze czego dobitnym przykładem jest pomoc w zorganizowaniu wyjazdu członków Koła na uroczyste obchody Święta Saperów do Warszawie w dn. 16 kwietnia 2008 r.

     Jednym z celów działalności członków Koła jest upamiętnienie, dokumentowanie i troska o uhonorowanie żołnierzy – saperów, którzy w swojej działalności wyróżnili się wielkim zaangażowaniem w służbie na rzecz społeczeństwa łódzkiego i kraju. Większość kolegów skupionych w Kole, zwłaszcza starszych wiekiem, brała udział w rozminowaniu ziem polskich. W dniu 16. 04 2004 r. wyróżniono po raz pierwszy członka naszego Koła mjr w st. spocz. Tadeusza Dzięciołowskiego medalem „Za Rozminowanie Kraju”. W kolejnych latach odznaczeniem tym zostali wyróżnieni:

        mjr w st. spocz. Ludwik ZIMOCH

        ppłk rez. Zdzisław KOWALENKO

        mjr w st. spocz. Filip Leonard BIŃKOWSKI

     Medalami „Za Zasługi dla Wojsk Inżynieryjnych” uhonorowany został płk w st.spocz. Stanisław Święcicki.

     Innym rodzajem działalności Koła jest opracowanie biografii i przedstawienie propozycji  kandydatów do opracowania „Sylwetki Saperów”. Spośród łódzkich saperów pierwszą zgłoszoną kandydaturą była osoba ś. p. mjr. Mariana ŻESŁAWSKIEGO, który zginą śmiercią tragiczną w dn. 26. 06. 1972 r. podczas akcji oczyszczania terenu z materiałów niebezpiecznych. Jako drugą kandydaturę przestawiono zmarłego w 2005 roku  

płk w  st. spocz. Kazimierza SZYMKOWIAKA.

 Do kolejnej edycji „Sylwetek Saperów” spośród naszych kolegów zgłoszono:

       mjr w st. spocz. Filipa BIŃKOWSKIEGO,

       mjr w st. spocz. Ludwika ZIMOCHA,

       ppłk w st. spocz. Jerzego SERWĘ,

       ppłk w st. spocz. Zdzisława KOWALENKĘ.

    Jak już wspomniano znaczna część kolegów skupionych w naszym Kole to osoby w podeszłym wieku, którzy swoją saperską służbę rozpoczęli w latach, gdy prowadzona była akcja rozminowania ziem polskich. Wielu z nich może poszczycić się tym, że osobiście usunęło kilka tysięcy niebezpiecznych pozostałości po II Wojnie Światowej. Chociaż nie brali udziału w działaniach wojennych to ich służba związana było z ciągłym ryzykiem utraty życia lub zdrowia. Z tego względu łódzkie Koło popierając działania ZG SSP zwróciło się do senatorów Ziemi Łódzkiej z wnioskiem o poparcie działań legislacyjnych, o nadanie uprawnień kombatanckich saperom biorącym udział w rozminowaniu kraju. Z żalem należy stwierdzić, iż na wysłane w tej sprawie pisma do senatorów RP nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi.

     Innym problemem, dotyczącym saperów rozminowujących nasz kraj jest utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej. Wielu z nich nie posiadając uprawnień kombatanckich musi bardzo długo oczekiwać w kolejkach do gabinetów specjalistycznych. Próby rozwiązania tych problemów i rozmowy Zarządu Koła z dyrekcją byłego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, pomimo iż ten właśnie szpital dumnie nosi imię Centralnego Szpitala Weteranów.

    Podczas działalności naszego Koła przeżywaliśmy również bardzo smutne wydarzenia. Były nimi odejście na wieczność z naszego grona płk w st. spocz. Jerzego SOLARZA, który zmarł w dn. 27. 01. 2004 r., mjr w st. spocz. Stanisława KOWLSKIEGO zmarłego 16. 09. 2004 r. oraz Prezesa naszego Koła płk w st. spocz. Kazimierza SZYMKOWIAKA zmarłego w dn. 2. 11. 2005.

       Z faktu, iż naszego grona odeszło już kilku kolegów, a na cmentarzach łódzkich znajdują się groby saperów, nasze Koło postanowiło sprawować opiekę nad grobami naszych kolegów, zwłaszcza w okresie Święta Zmarłych.

       Jednym ze statutowych celów SSP jest integracja środowisk saperskich. Jest on realizowany podczas spotkań członków, które odbywają się najczęściej raz w kwartale. Spotkaniom odbywającym się w okresach Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz Dnia Saperów nadajemy uroczystą oprawę. Niestety niektórzy członkowie naszego koła ze względu na pogarszający się stan zdrowia nie mogą już uczestniczyć w naszych spotkaniach. Z nimi utrzymujemy kontakt telefoniczny lub listowny.

    Działalność Koła nr 28 to nie tylko nostalgiczne wspomnienia za latami młodości. Wielu naszych członków dzieli się
z pozostałymi swoją wiedza i dokonaniami na innych płaszczyznach aktywności. Do nich należ m. in. płk w st. spocz. Paweł METELSKI, który jest miłośnikiem pieszych wędrówek po górach, a jego drugą pasję jest fotografia. Efektem łączenia tych dwóch pasji są wspaniałe albumy fotograficzne oraz profesjonalnie zmontowane filmy z górskich wypraw.

    Oprócz działalności o charakterze statutowym łódzkie Koło SSP współpracuje z innym stowarzyszeniami
i organizacjami społecznymi. Są mini: Klub Misji Pokojowych, Liga Obrony Kraju – Kluby Żołnierzy Rezerwy, Łódzki Klub Seniorów Lotnictwa, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP, Związek Polskich Spadochroniarzy, Związek Żołnierzy LWP.

     W wyniku wielu zmian personalnych oraz śmierci niektórych członków Koła Nr 28 zmienił się również skład Zarządu. Obecnie przedstawia się on następująco:

       Przewodniczący    - płk dypl. rez. Krzysztof BĄKOWSKI

       Z- ca przewodniczącego   - ppłk dypl. w st. spocz. Paweł METELSKI

       Skarbnik               - mjr Dariusz BIREK

       Sekretarz              - mjr dr rez. Wojciech BIEŃKOWSKI

       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - ppłk rez. Jerzy IDZIOR

 

Koło Nr 28 Stowarzyszenia Saperów Polskich w Łodzi liczy obecnie 29 członów.